Informacje PDF Drukuj Email

 

Informacja dla osób głuchoniemych i niedosłyszących

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.)

oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. z 2011 r. Nr 209

poz. 1243 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam osoby uprawnione1 o dostępnych środkach komunikacji:

 

1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z dostępnych środków wspierających komunikowanie się:

a) osobiście – zgłaszając się do rejestracji w Przychodni,

b) kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

c) sms-em na nr tel. 519 057 675

d) listownie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach, ul. Lipowa 3, 42-274 Konopiska.

2. Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy, osoba uprawniona powinna zgłosić zamiar skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Przychodnię

co najmniej 3 dni robocze przed ich terminem. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu.

W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:

a) imię i nazwisko Pacjenta,

b) nr PESEL,

c) adres zamieszkania,

d) sposób kontaktu (e-mail,  numer telefonu do kontaktu za pośrednictwem sms lub usługi DUO),

3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej2 w kontaktach z Przychodnią.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

1 Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
2 Osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną

w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy

 

 

 

przygotowała A. Górniak, dn. 09.05.2022r.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 


INFORMACJA O ZREALIZOWANIU ZADAŃ W  PROJEKCIE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


1.   Tytuł projektu: Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach

w wyniku przeprowadzenia prac remontowo — budowlanych i zakupu sprzętu medycznego


2.   Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach


3.   Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


4.   Okres realizacji: X 2018 - IV 2019


5.   Krótki opis projektu:


Zakres projektu obejmował:

wykonanie robót remontowo — budowlanych (w tym: modernizacyjnych, instalacyjnych) mających na utworzenie pomieszczeń  zabiegowych

w poradni położniczo-ginekologicznej, zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia (środków trwałych), w tym sprzętu medycznego

na potrzeby świadczenia specjalistycznych usług medycznych w ramach opieki nad matką i dzieckiem , oraz nadzór i promocję projektu.

Pacjenci korzystający z gabinetu zabiegowego otrzymali do dyspozycji m.in. gabinet położniczo-zabiegowy, gabinet położnej

oraz pomieszczenie higieniczne z przebieralnią  i  WC przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

6. Zakładane efekty, główne korzyści:


Celem główny: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach


Realizacja przyczyni się m.in. do:
-skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań oraz dokładniejszej diagnozy — co wpłynie na wzrost wykrywalności

chorób we wczesnych stadiach,


-poprawy stanu zdrowia mieszkańców (zwłaszcza kobiet) oraz zmniejszenia wskaźnika umieralności i wydłużenia życia,


-zmniejszenia absencji chorobowych przekładających się na aktywność zawodową mieszkańców,

a w konsekwencji wzrost dochodów gospodarstw domowych - zmniejszenia poziomu bezrobocia i ubóstwa.7. W wyniku zakupu specjalistycznego sprzętu  w SP ZOZ GOZ  funkcjonują nowo-zakupione urządzenia medyczne m. in.
-Ultrasonograf Voluson S10
-Kolposkop optyczny z torem wizyjnym
-Aparat do krioterapii
-Aparat elektrochirurgiczny
-Specjalistyczny fotel zabiegowy  z lampą operacyjnąINFORMACJA O PROJEKCIE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

1.   Tytuł projektu:
Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem w SP ZOZ GOZ w Konopiskach
w wyniku przeprowadzenia prac remontowo — budowlanych i zakupu sprzętu medycznego
2.   Nazwa beneficjenta:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
3.   Źródło finansowania:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
4.   Okres realizacji: lata 2018-2019
5.   Krótki opis projektu:
Zakres projektu obejmuje:
wykonanie robót remontowo — budowlanych (w tym: modernizacyjnych, instalacyjnych) mających na celu zagospodarowanie
pomieszczeń poradni położniczo-ginekologicznej, zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia (środków trwałych),
w tym sprzętu medycznego na potrzeby świadczenia specjalistycznych usług medycznych w ramach opieki nad matką i dzieckiem.
W ramach inwestycji zostanie zapewniony nadzór inwestorski oraz promocja.
6. Zakładane efekty, główne korzyści:
Celem głównym projektu jest: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie jakości i dostępności usług
medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach
poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo — budowlanych oraz zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym sprzętu medycznego.
Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do:
-skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań oraz dokładniejszej diagnozy — co wpłynie na wzrost wykrywalności chorób we wczesnych stadiach,
-poprawy stanu zdrowia mieszkańców (zwłaszcza kobiet) oraz zmniejszenia wskaźnika umieralności i wydłużenia życia,
-zmniejszenia absencji chorobowych przekładających się na aktywność zawodową mieszkańców,
a w konsekwencji wzrost dochodów gospodarstw domowych - zmniejszenia poziomu bezrobocia i ubóstwa.

7. Wartość całkowita inwestycji/koszty kwalifikowane: 512 635,12 zł,
w tym dotacja Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 435 739,85 zł - tj. 85,00% kosztów kwalifikowanych.

 


 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach od kwietnia 2015roku realizuje projekt PFRON-u pt.

„ Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B.

 

Projekt obejmuje zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku SP ZOZ GOZ w Konopiskach w celu niwelacji barier w poruszaniu
i komunikowaniu się osób niepełnosprawnych; umożliwienie pacjentom swobodnego i samodzielnego dostępu do opieki zdrowotnej
oraz stworzenie im możliwości rehabilitacji społecznej, mającej na celu przywracanie możliwości normalnego sposobu życia.
Całkowity koszt realizacji projektu to 190 279,01 złotych, kwota dofinansowania PFRON-u to 66 002,11 złotych
co stanowi 60% (2/3 całkowitych kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu).

Znalezione obrazy dla zapytania logo PFRON

 

 

Na przełomie 2012/2013r. odbył się kolejny etap remontu, który objął poradnię ginekologiczno - położniczą oraz laboratorium.

W jego ramach wyremontowano poczekalnię, gabinet ginekologiczny, korytarz, dwa pomieszczenia laboratorium,

WC - wykonano gipsowanie, malowanie ścian i lamperii, wymieniono płytki ścienne w laboratorium, umywalki, baterie umywalkowe,

kontakty, klamki. Odświeżono także wszystkie pomieszczenia w poradni rehabilitacyjnej (malowanie ścian, lamperii).

Remont przeprowadzony został ze środków własnych Ośrodka.

W dniach 14.06. - 15.09.2011r. w SP ZOZ w Konopiskach przeprowadzono drugi etap modernizacji pomieszczeń.

Remont objął poradnię ogólną, gdzie wymieniono instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, teleinformatyczną,

wykonano gładź gipsową na ścianach, sufitach, położono pasadzkę, płytki, wykonano prace malarskie, wyremontowano WC,

wymieniono drzwi, zakupiono nowe meble. Remont przeprowadzony został ze środków własnych Ośrodka.

Ośrodek Zdrowia korzystał także z funduszy unijnych:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Projekt "Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ GOZ w Konopiskach" realizowany był

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt obejmował modernizację pomieszczeń zakładu oraz zakup sprzętu nedycznego.

Za kwotę 162.049,67 zł wyremontowano:

 

  • pomieszczenia na potrzeby poradni rehabilitacyjnej,
  • poradnię dla dzieci,
  • rejestrację dla pacjentów (dla dorosłych oraz dla dzieci).

 

Zakupiono także sprzęt medyczny za łączną kwotę 457.953,75 zł, w tym:

1) rehabilitacyjny, m. in. stoły do masażu, urządzenia do ćwiczeń kończyn, aparaty: do laseroterapii,

elektroterapii, krioterapii, bieżnię treningową (razem 51 sztuk za kwotę 151.300,54 zł),

2) laboratoryjny za kwotę 79.608,00 zł (automatyczny analizator hematologiczny,

koagulometr z pipetą automatyczną, automatyczny analizator biochemiczny, czytnik pasków moczu),

3) oraz za kwotę 227.045,21 zł ultrasonograf, sprzęt położniczo - ginekologiczny

(fotel ginekologiczny, KTG, detektor tętna płodu), spirometr, holter.

 

Ponadto w projekcie ujęte zostały także koszty: obsługi i promocji projektu, koszty związane z przygotowaniem planów,

rysunków, kosztorysów na potrzeby remontu oraz koszty nadzoru budowlanego, a także koszty obowiązkowych odbiorów technicznych

wyremontowanych pomieszczeń (Sanepid, Spółdzielnia Kominiarzy, sprawdzenia elektryczne).

Całkowita wartość projektu wynosi 668.676,95 zł, a kwota dofinansowania 567.635,25 zł.

Pierwszy wydatek w ramach projektu poniesiony został 14 sierpnia 2007r., rzeczowe zakończenie projektu odbyło się 28 października 2010,

ostatnia transza dofinansowania została wypłacona przez Instytucję Zarządzającą dnia 23 marca 2012r.

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZPORR

W latach 2004 - 2005 Ośrodek Zdrowia otrzymał dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

realizując projekt pn. "Wyposażenie w sprzęt medyczny i komputerowy SP ZOZ GOZ w Konopiskach".

W pierwszej połowie 2005r. zakupiono aparat USG i EKG za kwotę 76.764,00 zł.

W drugiej połowie 2005r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 18.627,00 zł.

Łączna wartość projektu wyniosła 95.391,00 zł, a kwota dofinansowania z programu ZPORR 71.543,25 zł.

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach


utworzony został Uchwałą Rady Gminy w Konopiskach.

 

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 01.01.2000 na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.

 

SP ZOZ GOZ w Konopiskach świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych, na podstawie umów zawartych z NFZ.


Historia i zadania

 

SPZOZ w Konopiskach został utworzony w 2000 roku w wyniku oddzielenia placówki w Konopiskach od ZOZ w Blachowni.

Podmiotem założycielskim „Ośrodka” jest Rada Gminy Konopiska.

Do zadań SPZOZ należą:

udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

ginekologii i położnictwa,

rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji niepełnosprawnych

oraz udzielanie świadczeń z zakresu analityki medycznej.

 

POLITYKA JAKOŚCI SP ZOZ GOZ

Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach jest świadczenie usług medycznych na poziomie zaspokajającym potrzeby i oczekiwania,

jak również umacniającym zaufanie i zadowolenie Pacjentów. Świadczenia udzielane są z zachowaniem wymagań określonych przez ustawy,

rozporządzenia i powszechnie uznane normy etyczne.

Polityka Jakości zmierza do realizacji następujących celów strategicznych:

- utrzymanie zaufania, zadowolenia i satysfakcji pacjentów i ich rodzin,

- stworzenie atmosfery przyjaznej dla pacjenta,

- doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników GOZ,

- systematyczna modernizacja infrastruktury,

- dbałość o wizerunek instytucji i promocja na rynku usług medycznych.

Kierownictwo Gminnego Ośrodka Zdrowia deklaruje pełne zaangażowanie własne oraz całego zespołu pracowników w celu

zapewnienia pacjentom wysokiego poziomu świadczonych usług.


Wszystkich pracowników GOZ czynię odpowiedzialnymi

za realizację wysokiej jakości usług medycznych w odniesieniu do ich stanowisk pracy.

Dyrektor SP ZOZ GOZ

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3,   KRS: 0000007493, NIP: 573 23 83 411, REGON: 151519713

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres, lub drogą e-mailową pod adresem:

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.