Ogłoszenie o zawarciu umowy PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93508-2011 z dnia 2011-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Konopiska
Zakres rzeczowy zamówienia: -rozbiórka istniejącej ściany murowanej i o konstrukcji z gipso-kartonu - rozbiórka istniejących okładzin z glazury, wykonanie nowych okładzin z glazury na ścianach i ułożenie okładzin z glazury na...
Termin składania ofert: 2011-05-23


Konopiska: Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia - II etap
Numer ogłoszenia: 157948 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93508 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Lipowa 3, 42-200 Konopiska, woj. śląskie, tel. 034 3282007, faks 034 3282007.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia - II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia - II etap Zakres rzeczowy zamówienia: -rozbiórka istniejącej ściany murowanej i o konstrukcji z gipso-kartonu - rozbiórka istniejących okładzin z glazury, wykonanie nowych okładzin z glazury na ścianach i ułożenie okładzin z glazury na posadzkach - montaż ścianek o konstrukcji stalowej z obłożeniem płytami z gipso - kartonu i wypełnieniem wełną mineralną - montaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic regulowanych - wykonanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach i nowowykonywanych ścianach - wykonanie montażu elementów wentylacji grawitacyjnej- rury plus kratki w pomieszczeniach - demontaż i montaż przyborów sanitarnych w łazience oraz umywalek w pomieszczeniach - montaż ozdobnego sufitu podwieszonego w poczekalni oraz elementów pionowych zabudowy z gipso-kartonu - roboty malarskie oraz gładzie na ścianach i sufitach - rozbudowa instalacji elektrycznej i hydrauliczno-kanalizacyjnej w zakresie wykonania nowych gniazd elektrycznych i włączników światła i w zakresie nowych punktów podejść pod urządzenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.20-2, 45.42.11.46-9, 45.32.40.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.43.11.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         P.H.U Reg-Pol Włodzimierz Wisłocki, ul. G. Bacewicz 7 m. 36, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108883,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 63861,41

·         Oferta z najniższą ceną: 57392,81 / Oferta z najwyższą ceną: 76804,67

·         Waluta: PLN.