Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
Przetargi - Przetargi

Konopiska, dn. 07.06.2011r.

 

SP ZOZ/114 /11

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Modernizacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia – II etap”

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010,  Nr 113, poz. 759)  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P. H. U. Reg – Pol Włodzimierz Wisłocki, ul. G. Bacewicz 7 m. 36, 42 – 200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena ofertowa –  znaczenie 100%                        

      1

Adam Dyla, ul. Wrzosowa 4, 42 – 700 Lubliniec

OFERTA ODRZUCONA

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REWOLK Grzegorz Lang, ul. Grochowskiego 36/2, 42 – 200 Częstochowa

83

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Mal – Plast” s. c. ul. Legnicka 61, 42 – 200 Częstochowa

90

4

Firma Remontowo – Budowlana AS Sebastian Łobodziński, ul. Sosnowa 74, 42 – 120 Miedźno

OFERTA ODRZUCONA

5

P. H. U. Reg – Pol Włodzimierz Wisłocki, ul. G. Bacewicz 7 m. 36, 42 – 200 Częstochowa 

100

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

Oferta nr 1 Adam Dyla, ul. Wrzosowa 4, 42 – 700 Lubliniec  

UZASADNIENIE:

 Zgodnie z pkt XIII Przygotowanie oferty ppkt 1) b) oferta musi zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający zbiorcze zestawienie kosztów, wykaz materiałów oraz wykaz sprzętu budowlanego. W załączonym do oferty kosztorysie:

a.        poz. 27  nie skosztorysowano szafki pod zlewozmywak

b.      poz. 49 nie skosztorysowano szafki pod umywalką

c.       poz. 51 ( poz. 82 w zestawieniu materiałów) nie skosztorysowano bojlera ciśnieniowego

d.      poz. 61 nie skosztorysowano miski ustępowej typu „GEBERIT”

e.       poz. 68 i 69 skosztorysowano jednokrotne gruntowanie zamiast dwukrotnego

W związku z powyższym złożony kosztorys ofertowy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Oferta nr 4 Firma Remontowo – Budowlana AS Sebastian Łobodziński, ul. Sosnowa 74, 42 – 120 Miedźno

UZASADNIENIE:

Zgodnie z pkt. XIII Przygotowanie oferty ppkt 1) b) oferta musi zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający zbiorcze zestawienie kosztów, wykaz materiałów oraz wykaz sprzętu budowlanego. Kosztorys załączony do oferty jest kosztorysem ukazującym wyłącznie masy, cenę jednostkową, wartość całkowitą. Brak jest składników cenotwórczych, jednostkowych cen materiałów, robocizny, sprzętu dla rodzaju robót. Ponadto oferent w poz. 86 wyszczególnił ościeżnice drewniane zwykłe zamiast regulowanych, w poz. 83 skosztorysowano spłuczkę ustępową typu KOMPAKT, zamiast spłuczki ustępowej typu  GEBERIT.

W związku z powyższym złożony kosztorys ofertowy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

3.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

4.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 Pzp zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację niniejszej inwestycji może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5.      Środki ochrony prawnej:

6.      Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Dyrektor SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Anna Pogorzelska

 

Do wiadomości:

1.      wszyscy Wykonawcy

2.      strona internetowa Zamawiającego

3.      tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego