PDF Drukuj Email

 

Klauzula informacyjna dla pacjenta


DROGI  PACJENCIE


Zgodnie z artykułami  Ustawy o ochronie danych osobowych

Dz.U.z 2019 r poz.1781 z dnia 10 maja 2018r. informujemy:


 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia

w Konopiskach, ul Lipowa 3, 42-274 Konopiska, zwany dalej „Administratorem”.


Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub telefonując pod numer: 34 32-82-007


Możesz również skontaktować się z powołanym  przez Administratora

inspektorem ochrony danych osobowych: P. Sebastian Zaremba,

pisząc pod adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub telefonując pod numer: 501 601 454

 

1.Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest art. 24 pkt 2, Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

2. Twoje dane osobowe przechowywane są w SP ZOZ GOZ w Konopiskach w zbiorze Danych: Kartoteka Pacjentów. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu

udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie Art. 9 Ust. 2 pkt h. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów

upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

3. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa:

Ustawa z dn. 6 listopada 2008r. o Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

4. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo

do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 

5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do UODO,

gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

6. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania monitoring grafika

INFORMACJA

dotycząca ochrony danych osobowych - MONITORING

 

1) Administratorem systemu dozoru wizyjnego (SOW) jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia

w Konopiskach z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) system dozoru wizyjnego (SDW) stosowany jest w celu:

- zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie monitorowanym - podstawą przetwarzania jest

przepis prawa (art.9a ustawy  z dnia 8 marca 1990r);

- zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia - podstawą przetwarzania jest

przepis prawa (art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy);

4) kategorie Twoich danych, które przetwarzamy - wizerunek, obszar monitoringu wizyjnego;

5) odbiorcami danych utrwalonych przez system dozoru wizyjnego (SDW) mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania;

6) zapisy z systemu dozoru wizyjnego (SDW) przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;

7) osoba zarejestrowana przez system dozoru wizyjnego (SDW) ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych;

8) osobie zarejestrowanej przez system dozoru wizyjnego (SDW) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Informacja RODO w związku z pandemią koronawirusa

 

 

Klauzula informacyjna /pacjenci/goście/

Klauzula informacyjna realizująca obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w związku z gromadzeniem przez placówki opieki zdrowotnej informacji

na temat osób przebywających na ich obszarze (nie będących pracownikami) w ramach działań podjętych w celach przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019).

Klauzula może być stosowana w przypadku, kiedy informacje (np. informacja o ostatnich miejscach pobytu, pomiar temperatury ciała)  zbierane są bezpośrednio od osób,

których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach z siedzibą pod adresem ul Lipowa 3, 42-274 Konopiska

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie

wiadomości na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania

pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora danych.

Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne:

· w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka),

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa

i ochrona przed zakażeniami,

· w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności informacji o ewentualnych objawach chorobowych,

w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i)  RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia

publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą prawnie uzasadnione i wskazane służby/placówki w przypadku zaistnienia

podstaw do ich powiadomienia (np. Służby ratownictwa medycznego, sanepid, GIS itp…)

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pozostałym zakresie  do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed koronawirusem (COVID-2019).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania,

że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych.

Nie podanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren Administratora danych.

Konopiska, marzec 2020r.

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ

Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року

про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких данихї а також

про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується

Регламентом повiдомляємо, що:

 

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Iм'я: Незалежна охорона здоров'я Комунальний центр здоров'я в Конопісці
Aдреса: вул. Ліпова 3, 42-274 Конописка 

Контактні дані: телефон: 34 3282007, електронна пошта: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ

Якщо у вас виникли запитання щодо способу та обсягу обробки ваших персональних даних,

а  також ваших прав, ви можете зв’язатися з Iнспектором із

захисту даних за електронною адресою: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

 

4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ

Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c

Правова основа:

ü Закон «Про освіту» від 14 грудня 2016р. (Законодавчий журнал від 2018р., ст. 1148)

ü Закон від 7 вересня 1991р. про систему освіти (Вісник законів від 2018р., ст. 1457)

ü Закон від 15 квітня 2011р. про освітню інформаційну систему (Вісник законів від 2018р., ст.

1900)

ü Закон від 26 січня 1982р., Статут вчителя (Вісник законів за 2018р., ст. 967 і 2245, та 2019 року, ст 730)

 

5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)

Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані.

З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.

 

6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.

 

7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ

· доступ до даних та отримання копії даних

· вимагати виправлення даних

· вимагати обмеження обробки

· не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання

· подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)

8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

 

9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ,

ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

 

10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.

 

 

Ямках-Корзонеку, березень 2022p.